ข้อมูลบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์

สาขาจุลชีววิทยาคลินิก
ชื่อ
ดร.จิดาภา เซคเคย์
Name
JIDAPA SZEKELY
ฝ่าย
สาขาจุลชีววิทยาคลินิก
ตำแหน่ง
อาจารย์
เบอร์โทร
074-28-9112
Email
jidapa.sz@psu.ac.th

ชื่อ
ดร.เด่นนภา แซ่หล่อ
Name
DENNAPA SAELOH
ฝ่าย
สาขาจุลชีววิทยาคลินิก
ตำแหน่ง
อาจารย์
เบอร์โทร
074-28-9133
Email
dennapa.sa@psu.ac.th

ชื่อ
ดร.ปิยะวุฒิ แสวงผล
Name
PIYAWUT SWANGPHON
ฝ่าย
สาขาจุลชีววิทยาคลินิก
ตำแหน่ง
อาจารย์
เบอร์โทร
074-28-9122
Email
piyawut.s@psu.ac.th

ชื่อ
อ.ศรัณย์ แสนศิริพันธ์
Name
SARUN SAENSIRIPHAN
ฝ่าย
สาขาจุลชีววิทยาคลินิก
ตำแหน่ง
อาจารย์
เบอร์โทร
074-28-9125
Email
sarun.s@psu.ac.th

สาขาเคมีคลินิก
ชื่อ
ดร.พัชราวดี พระยาลอ
Name
PATCHARAWADEE PRAYALAW
ฝ่าย
สาขาเคมีคลินิก
ตำแหน่ง
อาจารย์
เบอร์โทร
-
Email

ชื่อ
ผศ.ดร.วิมลมาลย์ ศรีรุ่งเรือง
Name
WIMONMAN SRIROONGRUENG
ฝ่าย
สาขาเคมีคลินิก
ตำแหน่ง
อาจารย์
เบอร์โทร
074-28-9107
Email
wimonman.s@psu.ac.th

ชื่อ
ดร.หาญศึก บุญเชิด
Name
HANSUK BUNCHERD
ฝ่าย
สาขาเคมีคลินิก
ตำแหน่ง
อาจารย์
เบอร์โทร
074-28-9113
Email
hansuk.bu@psu.ac.th

สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาและธนาคารโลหิต
ชื่อ
อ.เจษฎา แก้วรากมุข
Name
JEDSADA KAEWRAKMUK
ฝ่าย
สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาและธนาคารโลหิต
ตำแหน่ง
อาจารย์
เบอร์โทร
074-28-9115
Email
jedsada.k@psu.ac.th

ชื่อ
ดร.ณัฏฐาภรณ์ ณ นคร
Name
NATTHAPHON NA NAKORN
ฝ่าย
สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาและธนาคารโลหิต
ตำแหน่ง
อาจารย์
เบอร์โทร
074-28-9126
Email
natthaphon.s@psu.ac.th

ชื่อ
ดร.ณัฐดา ต้นวงศ์
Name
NATDA TONWONG
ฝ่าย
สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาและธนาคารโลหิต
ตำแหน่ง
อาจารย์
เบอร์โทร
074-28-9117
Email
natda.t@psu.ac.th

ชื่อ
ผศ.ดารินต์ณัฏ บัวทอง
Name
DARINNAT BAUTHONG
ฝ่าย
สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาและธนาคารโลหิต
ตำแหน่ง
อาจารย์
เบอร์โทร
074-28-9100
Email
darinnat.b@psu.ac.th

ชื่อ
ผศ.ดร.นัฐ ตัณศิลา
Name
NATTA TANSILA
ฝ่าย
สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาและธนาคารโลหิต
ตำแหน่ง
อาจารย์
เบอร์โทร
074-28-9106
Email
natta.t@psu.ac.th

สาขาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก
ชื่อ
ดร.ขนิษฐา ศรีนวล
Name
KANITTA SRINOUN
ฝ่าย
สาขาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก
ตำแหน่ง
อาจารย์
เบอร์โทร
074-28-9118
Email
kanitta.s@psu.ac.th

ชื่อ
ดร.ธเนตร ประจันตะเสน
Name
THANET PRAJANTASEN
ฝ่าย
สาขาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก
ตำแหน่ง
อาจารย์
เบอร์โทร
074-28-9127
Email

ชื่อ
ผศ.ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล
Name
THEERAKAMOL PENGSAKUL
ฝ่าย
สาขาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก
ตำแหน่ง
อาจารย์
เบอร์โทร
074-28-9124
Email
theerakamol.p@psu.ac.th

ชื่อ
ผศ.ดร.ยุทธนา เพ็งแจ่ม
Name
YUTTHANA PENGJAM
ฝ่าย
สาขาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก
ตำแหน่ง
อาจารย์
เบอร์โทร
074-28-9133
Email
yutthana.p@psu.ac.th

ชื่อ
อ.สิริวรา ศิริดำรงวัฒนา
Name
SIRIVARA SIRIDAMRONGVATTANA
ฝ่าย
สาขาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก
ตำแหน่ง
อาจารย์
เบอร์โทร
074-28-9122
Email
sirivara.s@psu.ac.th

ชื่อ
ดร.สุภิญญา ธนาพงษ์ภิชาติ
Name
SUPINYA THANAPONGPICHAT
ฝ่าย
สาขาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก
ตำแหน่ง
อาจารย์
เบอร์โทร
074-28-9109
Email
supinya.th@psu.ac.th

นักวิทยาศาสตร์
ชื่อ
น.ส.จุรีรัตน์ เจริญฤทธิ์
Name
JUREERAT JAROENRIT
ฝ่าย
นักวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์
เบอร์โทร
074-28-9111
Email
jureerat.j@psu.ac.th

ชื่อ
นายมาโนช โลหิต
Name
MANOCH LOHIT
ฝ่าย
นักวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์
เบอร์โทร
074-28-9108
Email
manoch.l@psu.ac.th

ชื่อ
น.ส.วัชรี ทุ่มเอียด
Name
WATCHAREE TOOMEIAT
ฝ่าย
นักวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์
เบอร์โทร
074-28-9111
Email
watcharee.t@psu.ac.th

งานการเงินและบัญชี
ชื่อ
น.ส.วนิดา แก้วสีดำ
Name
WANIDA KAEWSEDAM
ฝ่าย
งานการเงินและบัญชี
ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทร
074-28-9102
Email
wanida.ka@psu.ac.th

ชื่อ
น.ส.สุภิญญา สินธ์สาย
Name
SUPINYA SINSAY
ฝ่าย
งานการเงินและบัญชี
ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทร
074-28-9132
Email
supinya.si@psu.ac.th

งานพัสดุ
ชื่อ
น.ส.กชมน ยอดมุณี
Name
KOTCHAMON YODMUNEE
ฝ่าย
งานพัสดุ
ตำแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ
เบอร์โทร
074-28-9121
Email
kotchamon.y@psu.ac.th

ชื่อ
น.ส.ตรีนุช โสเจยยะ
Name
THREENOOT SOJERYA
ฝ่าย
งานพัสดุ
ตำแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ
เบอร์โทร
074-28-9104
Email
treenoot.s@psu.ac.th

ชื่อ
น.ส.สมใจ สมาพรหม
Name
SOMJAI SAMAPROM
ฝ่าย
งานพัสดุ
ตำแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ
เบอร์โทร
074-28-9121
Email
somjai.sam@psu.ac.th

งานหลักสูตรและการเรียนการสอน
ชื่อ
น.ส.วรัณต์ภัฏ โรจนวานิชกิจ
Name
WARANPHAT ROTJANAWANITKIT
ฝ่าย
งานหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตำแหน่ง
นักวิชาการอุดมศึกษา
เบอร์โทร
074-28-9103
Email
kittiwan-r@psu.ac.th

งานการเจ้าหน้าที่
ชื่อ
น.ส.นิตดาอร กาญจนวงศ์
Name
NITDAON KANJANAWONG
ฝ่าย
งานการเจ้าหน้าที่
ตำแหน่ง
พนักงานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร
074-28-9128
Email
hathaichanok.k@psu.ac.th

งานนโยบายและแผน
ชื่อ
น.ส.ภูมณีรัตน์ พัฒรุจินันทน์
Name
PHUMANIRAT PATTARUJINAN
ฝ่าย
งานนโยบายและแผน
ตำแหน่ง
นักวิชาการอุดมศึกษา
เบอร์โทร
074-28-9119
Email
chamanat.p@psu.ac.th , phumanirat.p@psu.ac.th

งานประกันคุณภาพ
ชื่อ
น.ส.ชลธิชา อรุณรุ่งเรือง
Name
CHONTHICHA ARUNRUNGRUEANG
ฝ่าย
งานประกันคุณภาพ
ตำแหน่ง
นักวิชาการอุดมศึกษา
เบอร์โทร
074-28-9129
Email

งานวิจัย
ชื่อ
น.ส.นฤมล จงวิไลเกษม
Name
NARUMOL CHONGWILAIKASEM
ฝ่าย
งานวิจัย
ตำแหน่ง
นักวิชาการอุดมศึกษา
เบอร์โทร
074-28-9114
Email
narumol.ch@psu.ac.th

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ
นายธีระทัศน์ เสียงอ่อน
Name
TEERATAT SIANG-ON
ฝ่าย
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทร
074-28-9108
Email
teeratat.s@psu.ac.th

ช่างเทคนิค/งานอาคารสถานที่
ชื่อ
นายโกสินทร์ ภู่พุทธรักษา
Name
KOSIN POOPUTTARUKSA
ฝ่าย
ช่างเทคนิค/งานอาคารสถานที่
ตำแหน่ง
ช่างเทคนิค
เบอร์โทร
074-28-9131
Email
kosin.p@psu.ac.th

พนักงานห้องทดลอง
ชื่อ
นางนุจรี สำเภา
Name
NUJAREE SAMPHAO
ฝ่าย
พนักงานห้องทดลอง
ตำแหน่ง
พนักงานห้องปฏิบัติการ
เบอร์โทร
074-28-9123
Email
nujaree.s@psu.ac.th

พนักงานบริการ
ชื่อ
น.ส.กัญหา ฮูเสน
Name
KANHA HUSEN
ฝ่าย
พนักงานบริการ
ตำแหน่ง
พนักงานบริการ
เบอร์โทร
-
Email
kanha.h@psu.ac.th

งานกิจการนักศึกษา
ชื่อ
น.ส.วรรณพร หนูรัตน์แก้ว
Name
WANNAPORN NURATKEAW
ฝ่าย
งานกิจการนักศึกษา
ตำแหน่ง
พนักงานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร
074-28-9116
Email
wannaporn.n@psu.ac.th

ศูนย์บริการคณะเทคนิคการแพทย์
ชื่อ
นางจริยา เพ็ชร์สุวรรณ
Name
JARIYA PETSUWAN
ฝ่าย
ศูนย์บริการคณะเทคนิคการแพทย์
ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์
เบอร์โทร
074-28-9134
Email
jariya.j@psu.ac.th

ชื่อ
น.ส.พรทิพย์ ศรีขวัญ
Name
PORNTIP SRIKWAN
ฝ่าย
ศูนย์บริการคณะเทคนิคการแพทย์
ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์
เบอร์โทร
074-28-9134
Email

ชื่อ
น.ส.อรอนงค์ ปานแก้ว
Name
ONANONG PARNKEAW
ฝ่าย
ศูนย์บริการคณะเทคนิคการแพทย์
ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์
เบอร์โทร
074-28-9134
Email
onanong.pa@psu.ac.th