วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560

ปี 2560 คณะขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับเกียรติบัตรในงาน “วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์” ประจำปี 2560 (PRIDE OF PSU 2017)

ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ  

  • ประเภท นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติหรือนานาชาติ ปี 2558 จำนวน 3 ท่าน

ชื่อนักวิจัย              ดร.ขนิษฐา           ศรีนวล

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดผลงานวิชาการ ประเภท Poster presentation

นำเสนอเรื่อง           MiR-144 ควบคุมภาวะ oxidative stress ในผู้ป่วย thalassemia ผ่านยีนเป้าหมาย NRF2

ได้รับรางวัล            รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดผลงานวิชาการ ประเภท Poster presentation

นำเสนอเรื่อง           MiR-155 is upregulated in β-thalassemia/ HbE monocyte via targeting BACH1

ประชุมวิชาการ        Medicine beyond the boundarie ประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 32

วันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2559 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กิจกรรมวันที่
-