วิธีการขอบิลในการจัดโครงการสโมสรนักศึกษา

วิธีการขอบิลในการจัดโครงการสโมสรนักศึกษา

1. วิธีการขอบิลในการจัดโครงการสโมสรนักศึกษา
2. ตัวอย่างบิลเงินสด
3. ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน
4. ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน (โลตัส-แม็คโคร-บิกซี)
5. ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินออกเป็นชุด
6. เลขบัตรประจำตัวของผู้เสียภาษีอากร ของมหาวิทยาลัย
7. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน

กิจกรรมวันที่
-