ข้อมูลเกี่ยวกับเงินอุดหนุนโครงงานวิจัย-เงินงบประมาณแผ่นดิน

ระเบียบ

1. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน (กค0409.6/ว.126 ลว. 7 ก.ย.48)

2. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทุนวิจัยที่ส่วนราชการได้รับจากหน่วยงานของรัฐ (กค0406.3/ว48 ลว. 12 มิ.ย.52)

3. การจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงาน (กค0409.7/ว89 ลว. 9 มี.ค.49)

4.  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน : ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป

5.  อัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบ : ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าวัสดุและครุภัณฑ์

6.  เอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ค่าวัสดุและครุภัณฑ์)

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง

1. ใบสำคัญรับเงิน

2.  บิลเงินสด

3.  ใบเสร็จรับเงินออกเป็นชุด

4. ใบเสร็จรับเงิน (แม็คโคร/โลตัส/บิกซี)

  แบบฟอร์ม

1. เดินทางไปทำวิจัยด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล

      ก่อนเดินทาง

    -  ขออนุมัติเดินทางคนเดียว

    -  ขออนุมัติเดินทางหลายคน

       หลังเดินทาง

    -  ขออนุมัติเบิกจ่ายเดินทางคนเดียว

    -  ขออนุมัติเบิกจ่ายเดินทางหลายคน

2. ปฏิบัติงานล่วงเวลา-นักวิจัย

      ก่อนปฏิบัติงาน

   -  ขออนุมัติปฏิบัติงานล่วงเวลา

      หลังปฏิบัติงาน

   -  ขออนุมัติเบิกจ่ายปฏิบัติงานล่วงเวลา

   -  รายงานผลและลงเวลาปฏิบัติงาน

   -  หลักฐานการจ่ายเงิน

3.  นักศึกษาช่วยงาน

    ก่อนปฏิบัติงาน

    - ขออนุมัตินักศึกษาช่วยงาน

    สิ้นสุดการช่วยงาน

    - ขออนุมัติเบิกจ่าย

    - ใบลงเวลานักศึกษาช่วยงาน

    - ใบสำคัญรับเงินนักศึกษาช่วยงาน

4. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก 111)

5. ใบสำคัญรับเงิน

 

กิจกรรมวันที่
-