รายนามคณะกรรมการประจำคณะเทคนิคการแพทย์

รายนามคณะกรรมการประจำคณะเทคนิคการแพทย์

1.

คณบดี

ประธานกรรมการ

2.

รองคณบดี

กรรมการ

3.

รศ.ดร.วิโรจน์               ยูรวงศ์

กรรมการ

 

(1 พ.ค. 58 – 30 เม.ย. 60)

 

4.

รศ.ดร.บรรจง               วิทยวีรศักดิ์

กรรมการ

 

(1 พ.ค. 58 – 30 เม.ย. 60)

กรรมการ

5.

ดร.ณัฐดา ต้นวงศ์

กรรมการ

 

(27 ต.ค.56 – 26 ต.ค.58)

กรรมการ

6.

ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล

กรรมการ

 

(2 ธ.ค.56 – 1 ธ.ค.58)

กรรมการ

7.

น.ส.นิตดาอร               กาญจนวงศ์

เลขานุการ

8.

น.ส.สุภิญญา               สินธ์สาย

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

::  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ::

คณะกรรมการประจำคณะมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ 

1. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยโดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยกำหนด 
2. พิจารณาวางระเบียบและข้อบังคับทางการศึกษาและคณะที่ไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งวางระเบียบและออกข้อบังคับอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
3. วางแผนงานของคณะเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทะนุบำรุงและถ่ายทอดคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
4. พิจารณาเสนอการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ในคณะต่อมหาวิทยาลัย 
5. จัดการสอบไล่ และการควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
6. พิจารณาเสนองบประมาณประจำปีของคณะต่อมหาวิทยาลัย 
7. ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี 
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณบดีมอบหมาย

กิจกรรมวันที่
2 มิ.ย. 2014 ถึง 2 มิ.ย. 2015