รายนามคณะกรรมการประจำคณะเทคนิคการแพทย์

รายนามคณะกรรมการประจำคณะเทคนิคการแพทย์

1. ศ.ดร.อมรรัตน์          พงศ์ดารา                  ประธานกรรมการ (คณบดี) 

2. รศ.ดร.วิไลวรรณ        โชติเกียรติ                  กรรมการ

3. ผศ.ดร.จำนงค์           นพรัตน์                    กรรมการ

4. ผศ.ดร.นัฐ               ตัณศิลา                    กรรมการ

5. ดร.ขนิษฐา              ศรีนวล                     กรรมการ

6. ดร.จิดาภา              เซคเคย์                     กรรมการ

7. ดร.หาญศึก             บุญเชิด                     กรรมการ

8. นางสาวนิตดาอร       กาญจนวงศ์                เลขานุการ

กิจกรรมวันที่
-