ภาคการศึกษาที่ 2/2559

รายงานประเมินผลโครงการ
                  ภาคการศึกษาที่ 2/2559
1. โครงการใจดีกายงาม ชูนามสงขลานครินทร์ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559
2. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560
3. โครงการเทคนิคการแพทย์ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2559
4. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559
5. โครงการอบรมสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560
6. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ MT คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559
7. โครงการ Backpacking คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559
8. โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2556

 

กิจกรรมวันที่
-