ประมวลภาพการจัดกิจกรรม ภาคการศึกษาที่ 1/2559

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม ภาคการศึกษาที่ 1/2559

1. โครงการทุนนักศึกษาทำงานแลกเปลี่ยน คณะเทคนิคการแพทย์ ภาคการศึกษาที่ 3/2558   20 มิถุนายน - 29 กรกฎาคม 2559
2. โครงการ วันเทคนิคการแพทย์ไทย ประจำปี 2559 “เทคนิคการแพทย์สงขลานครินทร์ใส่ใจสุขภาพประชาชน

และชุมชนอาเซียน”   24 มิถุนายน 2559
3. โครงการแห่เทียนพรรษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559   1 กรกฏาคม 2559
4. โครงการเทคนิคการแพทย์ ปันน้ำใจสู่เย็นศิระ ประจำปีการศึกษา 2559   12 กรกฎาคม 2559

5. โครงการค่ายสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจสู่รั้ว MEDTECH ม.อ. (MEDTECH CAMP 2) คณะเทคนิคการแพทย์
ประจำปีการศึกษา 2559   18 - 21 กรกฎาคม 2559

6. โครงการขายของน้องใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559  27 กรกฎาคม -  6 สิงหาคม 2559
7. โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559  25 กรกฎาคม 2559
8. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559 25 กรกฎาคม 2559

9. โครงการเปิดบ้านทานตะวัน คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559  26 - 27 กรกฎาคม 2559
10. โครงการประชุมเชียร์ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559  31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2559

11. โครงการจัดงาน มอ.วิชาการ 2559 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   17 - 18 สิงหาคม 2559

12. โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559   20 สิงหาคม 2559

13. โครงการราตรีเหลืองทอง คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559  20 สิงหาคม 2559 

14. โครงการไหว้ครู คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559  25 สิงหาคม 2559

15. โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559  25 สิงหาคม 2559

16. โครงการ “เทคนิคการแพทย์ ร่วมใจ บริจาคโลหิต เพื่อแม่ ประจำปีการศึกษา 2559” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา   27 สิงหาคม 2559

17. โครงการค่ายมหิดล คณะเทคนิคการแพทย์  ประจำปีการศึกษา  2559  3 - 4 กันยายน 2559

18. โครงการวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind) คณะเทคนิคการแพทย์
ประจำปีการศึกษา 2559  17 กันยายน 2559

19. โครงการประกวดดาว - เดือน คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559  21 กันยายน 2559

20. โครงการโต้วาทีน้องใหม่ (ครั้งที่ 22) คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559  15-18 กันยายน 2559

21. โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ รุ่น 5 คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559  25 และ 28 กันยายน 2559

22. โครงการ HOME ROOM อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559
ครั้งที่ 1 (ภาคการศึกษาที่ 1/2559)  3 - 7 ตุลาคม 2559

23. โครงการกีฬาน้องใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559  12 - 20 พฤศจิกายน 2559

24. โครงการ HOME ROOM อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
(ภาคการศึกษาที่ 1/2559)  14 - 18 พฤศจิกายน 2559

25. โครงการ เทคนิคการแพทย์รวมใจน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ครบ 45 วัน  26 พฤศจิกายน 2559

26. โครงการค่ายอาสา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559  23 - 25 ธันวาคม 2559

 

กิจกรรมวันที่
-