ประมวลภาพการจัดกิจกรรม ภาคการศึกษาที่ 2/2558

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม ภาคการศึกษาที่ 2/2558

1. โครงการเทคนิคการแพทย์ - สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2558  16 - 17 มกราคม 2559
2. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558  21 มกราคม 2559

3. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ MT คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558   24 มกราคม 2559
4. โครงการ HOME ROOM อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558 (ภาคการศึกษาที่ 2/2558)
9 - 19 กุมภาพันธ์ 2559

5. โครงการกีฬาศรีตรังเกมส์ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558   19 - 29 มีนาคม 2559
6. โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาเทคนิคการแพทย์เพื่อการทำงาน คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558
12 พฤษภาคม 2559

7. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55 คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558  12 พฤษภาคม 2559
8. โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559 16 และ 18 - 19 พฤษภาคม 2559
9. โครงการอบรมสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559  4 - 5 มิถุนายน 2559

 

กิจกรรมวันที่
-