ภาคการศึกษาที่ 1/2559

รายงานประเมินผลโครงการ
                  ภาคการศึกษาที่ 1/2559
1. โครงการทุนนักศึกษาทำงานแลกเปลี่ยน คณะเทคนิคการแพทย์ ภาคการศึกษาที่ 3/2558
2. โครงการ วันเทคนิคการแพทย์ไทย ประจำปี 2559 “เทคนิคการแพทย์สงขลานครินทร์ใส่ใจสุขภาพประชาชนและชุมชนอาเซียน”
3. โครงการแห่เทียนพรรษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559
4. โครงการเทคนิคการแพทย์ ปันน้ำใจสู่เย็นศิระ ประจำปีการศึกษา 2559
5. โครงการค่ายสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจสู่รั้ว MEDTECH ม.อ. (MEDTECH CAMP 2) คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559
6. โครงการขายของน้องใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559
7. โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559
8. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559
9. โครงการเปิดบ้านทานตะวัน คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559
10. โครงการประชุมเชียร์ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559
11. โครงการจัดงาน มอ.วิชาการ 2559 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
12. โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559
13. โครงการราตรีเหลืองทอง คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559
14. โครงการไหว้ครู คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559
15. โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559
16. โครงการ “เทคนิคการแพทย์ ร่วมใจ บริจาคโลหิต เพื่อแม่ ประจำปีการศึกษา 2559”
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา

17. โครงการค่ายมหิดล คณะเทคนิคการแพทย์  ประจำปีการศึกษา  2559
18. โครงการวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559

19. โครงการประกวดดาว - เดือน คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559
20. โครงการโต้วาทีน้องใหม่ (ครั้งที่ 22) คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559
21. โครงการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านไร่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559
22. โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ รุ่น 5 คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559
23. โครงการ HOME ROOM อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 (ภาคการศึกษาที่ 1/2559)
24. โครงการกีฬาน้องใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559
25. โครงการ HOME ROOM อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 (ภาคการศึกษาที่ 1/2559)
26. โครงการ เทคนิคการแพทย์รวมใจน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ครบ 45 วัน

27. โครงการค่ายอาสา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559

 

กิจกรรมวันที่
-