ภาคการศึกษาที่ 2/2558

รายงานประเมินผลโครงการ
                  ภาคการศึกษาที่ 2/2558
1. โครงการเทคนิคการแพทย์ - สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2558
2. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558
3. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ MT คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558
4. โครงการ HOME ROOM อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558 (ภาคการศึกษาที่ 2/2558)
5. โครงการกีฬาศรีตรังเกมส์ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558

6. โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาเทคนิคการแพทย์เพื่อการทำงาน คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558
7. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55 คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558
8. โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559
9. โครงการอบรมสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559

 

กิจกรรมวันที่
-