ประกาศคณะ เรื่อง แนวปฏิบัติการขอใช้ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และห้องสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ประกาศคณะ เรื่อง แนวปฏิบัติการขอใช้ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และห้องสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

เพื่อให้การใช้ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และห้องสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย  

ทางคณะ จึงขอความร่วมมือจากคณาจารย์และนักศึกษา ปฏิบัติการใช้ห้องดังกล่าว ตามรายละเอียดประกาศฉบับนี้

โดยสามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์ม ตามประเภทการใช้งาน ดังนี้

งานหลักสูตรและการเรียนการสอน / งานวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์

จัดทำ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2017

กิจกรรมวันที่
-