แบบฟอร์มสำหรับสโมสรนักศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับสโมสรนักศึกษา
แบบฟอร์มที่ 1.     เสนอโครงการ/กิจกรรมสโมสรนักศึกษาเทคนิคการแพทย์
แบบฟอร์มที่ 2.     ขออนุมัติจัดโครงการ/กิจกรรมพร้อมอนุมัติใช้เงินและยืมเงิน
แบบฟอร์มที่ 3.     สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม
แบบฟอร์มที่ 4.     รายงานประชุม
แบบฟอร์มที่ 5.     ขอใช้สถานที่ต่างๆ
แบบฟอร์มที่ 6.     ยืม/ส่งคืนพัสดุ
แบบฟอร์มที่ 7.     หนังสืออนุญาตให้นักศึกษาไปทัศนศึกษา
แบบฟอร์มที่ 8.     ขอสนับสนุนงบประมาณจากภายนอก
แบบฟอร์มที่ 9.     บันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา
แบบฟอร์มที่ 10.   ใบสำคัญรับเงิน
แบบฟอร์มที่ 11.   ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
แบบฟอร์มที่ 12.   ขอความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์ (ภายนอกคณะ)
แบบฟอร์มที่ 13.   ขอความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์ – วัสดุวิทยาศาสตร์ ในห้องปฏิบัติการ (ของคณะ)
แบบฟอร์มที่ 14.   ขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัติการ
แบบฟอร์มที่ 15.   ขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าหอพัก
แบบฟอร์มที่ 16.   ขอเชิญอาจารย์/บุคลากรเข้าร่วมโครงการ
แบบฟอร์มที่ 17.   ขอนุญาตนำยานพาหนะเข้าเขตหอพัก

 

กิจกรรมวันที่
-