ภาคการศึกษาที่ 3/2557

รายงานประเมินผลโครงการ
ภาคการศึกษาที่ 3/2557

1. โครงการอบรมสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2558
2. โครงการวันเทคนิคการแพทย์ไทย ประจำปี 2558 “สัปดาห์เทคนิคการแพทย์ไทยเพื่อประชาชน”
3. โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558
4. โครงการแห่เทียนพรรษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2558
5. โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558
6. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558
7. โครงการขายของน้องใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558
8. โครงการเปิดบ้านทานตะวัน คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558
9. โครงการประชุมเชียร์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2558

 

กิจกรรมวันที่
-