ภาคการศึกษาที่ 2/2557

รายงานประเมินผลโครงการ
ภาคการศึกษาที่ 2/2557

1. โครงการ HOME ROOM อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557
2. โครงการเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 19 คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557
3. โครงการกีฬาศรีตรังเกมส์ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557
4. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
5. โครงการMEDTECH ร่วมใจ คืนป่าใหญ่สู่ชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557
6. โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาเทคนิคการแพทย์เพื่อการทำงาน คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557
7. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ MT คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557

 

กิจกรรมวันที่
-