ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

 
ปรัชญา/ปณิธาน
 
     "ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์"
 
 

วิสัยทัศน์

                เป็นองค์กรชั้นนำในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อพัฒนาสู่ระดับอาเซียน  มีการผลิตงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ  และเป็นที่พึ่งของชุมชนด้านสุขภาพในท้องถิ่นภาคใต้

 

พันธกิจ

1)   ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพื่อพัฒนาสู่ระดับอาเซียน

2)   ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและพัฒนาสู่สากล

3)   ให้บริการวิชาการในด้านเวชศาสตร์ชันสูตร และส่งเสริมการป้องกันโรคแก่ชุมชนท้องถิ่นภาคใต้

4)   ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของไทย

5)   สร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

 

ค่านิยมองค์กร

                M      =       Motivation (แรงบันดาลใจ แรงจูงใจ)

                T       =       Talent (ทักษะ ความสามารถพิเศษ)

                P       =       Pride (ความภูมิใจ)

                S       =       Synergy (การทำงานร่วมกัน)

                U       =       Unity (ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความเป็นเอกภาพ

                MT-PSU    =    การทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพโดยใช้ทักษะความสามารถ และมีความภาคภูมิใจในองค์กรเป็นแรงจูงใจ

 

กิจกรรมวันที่
-