สรุปชั่วโมงสอนอาจารย์พิเศษ : ภายในมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 2/2558

สรุปชั่วโมงสอนอาจารย์พิเศษ :  ภายในมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 2/2558

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลของผู้ประสานงานรายวิชา

1. คลิกเข้าไปที่ชื่อผู้ประสานงานรายวิชา ซึ่งจะปรากฎรายวิชาที่ท่านเป็นผู้ประสานงาน

2.  กรอกข้อมูล สรุปชั่วโมงสอนอาจารย์พิเศษฯ 

 

 

1. ผู้ประสานงาน ดร.ขนิษฐา  ศรีนวล

2. ผู้ประสานงาน ดร.จิดาภา  เซคเคย์

3.  ผู้ประสานงาน ดร.ณัฏฐาภรณ์  แซ่ตัน

4.  ผู้ประสานงาน ดร.ณัฐดา  ต้นวงศ์

5.  ผู้ประสานงาน ดร.ธเนตร  ประจันตะเสน

6.  ผู้ประสานงาน ดร.ธีรกมล  เพ็งสกุล

7.  ผู้ประสานงาน ดร.นัฐ  ตัณศิลา

8.  ผู้ประสานงาน ดร.พัชราวดี  พระยาลอ

9.  ผู้ประสานงาน ดร.สุภิญญา  ธนาพงษ์ภิชาติ

10.  ผู้ประสานงาน ดร.หาญศึก  บุญเชิด

11.  ผู้ประสานงาน อ.ศรัณย์  แสนศิริพันธ์

กิจกรรมวันที่
-